מימון פרויקטים בארץ בליווי בנקאי

חברת מניף עוסקת בהשלמת הון עצמי ליזמים בפרויקטים הממומנים בליווי בנקאי.
השלמת ההון הינה בשיעורים של עד 50%-60% מההון הנדרש ע"י הבנק המלווה כאשר המימון מועמד במזומן לטובת הבנק המלווה.
 
התמורה למימון הנ"ל תקבע במנגנון אשר מותאם למאפייני הפרויקט וצרכי היזם ותהיה מורכבת מריבית, אחוזים מהמחזור, אחוזים מהרווח, או שילוב של מסלולים אלו. כ"כלל אצבע" ניתן לומר כי בהשלמת הון בהיקף של 50%-60%, התמורה למניף, בהנחת רווחיות סבירה ופרויקט בן 2.5 שנים, משקפת עד כ-25% מרווחי הפרויקט ובמידה והתקופה קצרה יותר והרווחים גדולים יותר אזי חלקה של מניף ברווח קטן משמעותית וזאת בהתאם לאופציית הפירעון המוקדם המוענקת ליזם כאמור להלן.
 
בנוסחת התמורות מעניקה מניף יתרונות ליזם על ידי קביעת מדרגות בהתאם לתקופה ולרווחיות. דהיינו, ככל שתקופת הפרויקט מתקצרת וככל שהרווחים גדלים חלקו של היזם ברווח גדל. יתרון זה ניתן ליישום גם לפני סיום הפרויקט באמצעות אופציה המוענקת ליזם המאפשרת לו את החזרת המימון בכל עת, גם לפני תום הפרויקט בפועל.
 
הביטחונות למימון הינם שיעבוד בדרגה שנייה של נכסי הפרוייקט, לאחר השעבוד בדרגה הראשונה של הבנק המלווה.
ניהול הפרויקט מתבצע במלואו ע"י הבנק המלווה לרוב ללא העמסת דיווחים, התחייבויות או מטלות נוספות ליזם מעבר לקיימות בליווי הבנקאי.